Regulamin użytkowania serwisu Ronta

Regulamin korzystania z serwisu ronta.pl

I Postanowienia ogólne

1. Podmiot odpowiedzialny: Ronta.pl, adres: ulica Wojska Polskiego 13B, 66-620 Gubin, Polska, zwany dalej Ronta. Internetowa baza danych zawierająca oraz udostępniająca informacje o odbywających się przetargach komorniczych, licytacjach upadłościowych organizowanych na zlecenie oraz w imieniu komorników sądów, syndyków masy upadłościowych w krajach Unii Europejskiej.

2. Ronta jest administratorem platformy www.ronta.pl oraz wszelkich praw autorskich związanych z nazwą i znakiem towarowym ronta.pl

3. Integralną częścią niniejszego regulaminu stanowią:

a) Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług płatności internetowych dotpay.pl dostępne na stronie: Dotpay

4. Złożenie zamówienia na stronach serwisu www.ronta.pl oraz dokonanie płatności przez użytkownika stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści niniejszego regulaminu, oraz obowiązującego cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia tegoż regulaminu, oraz cennika stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy chyba, że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.

II Definicje

1. ronta.pl – platforma internetowa, baza danych zawierająca oraz udostępniająca informacje o odbywających się przetargach komorniczych, licytacjach upadłościowych organizowanych na zlecenie oraz w imieniu komorników sądowych, syndyków masy upadłościowych, firm oraz osób prywatnych w krajach Unii Europejskiej i za pośrednictwem odpowiednio przystosowanych serwisów aukcyjnych.

2. użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała płatnej rejestracji na platformie ronta.pl

3. login – unikalny ciąg znaków służący do logowania na platformie ronta.pl

4. hasło – unikalny ciąg znaków służący do logowania na platformie ronta.pl. Każdy użytkownik we własnym interesie ma obowiązek zachowania loginu i hasła w tajemnicy i nie udostępniania go osobom trzecim.

5. cennik – obowiązujący cennik przesyłek dostępny pod adresem www.ronta.pl/rejestracja

6. System transakcyjny – zewnętrzna platforma płatności internetowych obsługiwana przez firmę www.dotpay.pl służąca do opłacania zamówień w serwisie ronta.pl

7. oferta – przykładowa oferta serwisu aukcyjnego umieszczona na platformie ronta.pl w celach informacyjnych. Przedstawione w serwisie ronta.pl oferty stanowią jedynie część ogólnodostępnych ofert poszczególnych serwisów aukcyjnych..

8. administrator – osoba zajmującą się bieżącą obsługą platformy internetowej ronta.pl

9. cena wywoławcza – cena początkowa licytacji, ustalona przez właściwy serwis aukcyjny stanowiąca próg, od którego rozpoczyna się licytacja online. Cena wywoławcza w serwisie ronta.p podawana jest w walucie EUR.

10. data wizytacji – dzień lub dni wyznaczone przez organizatora aukcji, w których zainteresowane podmioty mogą dokonać oględzin przedmiotu, który został wystawiony do licytacji online.

11. data odbioru – dzień lub dni wyznaczone przez właściwego organizatora aukcji, w których osoba biorąca udział w aukcji, zobowiązuje się, w przypadku wygranej licytacji, odebrać licytowany przez siebie przedmiot.

III Rejestracja na platformie ronta.pl oraz korzystanie z usług platformy ronta.pl

1. Rejestracji na platformie ronta.pl należy dokonać pod adresem internetowym ronta.pl/rejestracja

2. Rejestracja na platformie ronta.pl jest płatna

3. Aby się zarejestrować należy wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji oraz dokonać płatności poprzez system transakcyjny dotpay.pl

4. Po potwierdzeniu płatności użytkownik otrzyma na wskazany przy rejestracji adres e-mail, wiadomość zawierającą unikatowe login oraz hasło, umożliwiające zalogowanie się w serwisie.

5. Logowanie w serwisie odbywa się poprzez wpisanie otrzymanych danych na stronie www.ronta.pl/logowanie

6. Platforma ronta.pl zobowiązana jest przesłać dane do logowania automatycznie po zaksięgowaniu płatności.

7. Rejestrując się w serwisie Użytkownik zobowiązany jest:

a) wskazać poprawny adres e-mail, na który zostaną wysłane dane do logowania (login oraz hasło).
b) opłacić zamówienie za pomocą platformy płatności internetowych dotpay.pl lub tradycyjnego przelewu bankowego, wg obowiązującego cennika.

8. Użytkownik zobowiązany jest zachować login i hasło w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać go osobom trzecim.

IV Warunki korzystania z platformy ronta.pl

1. Ronta.pl zobowiązuje się przechowywać pozostawione przez użytkowników dane, a w szczególności dane zawierające adresy e-mail oraz IP, w sposób zgodny ze standardami bezpieczeństwa oraz używać ich wyłącznie w ramach działania serwisu.

2. Wysokość opłaty za rejestrację ustalana jest przez serwis ronta.pl oraz dostępna pod adresem www.ronta.pl/rejestracja

3. Korzystanie z usług świadczonych przez ronta.pl możliwe jest jedynie za pośrednictwem serwisu po uprzednim zarejestrowaniu się.

4. W celu prawidłowego przebiegu rejestracji w serwisie ronta.pl użytkownik zobowiązany jest do wskazania prawidłowych danych teleadresowych.

5. Opłata za korzystanie z serwisu ronta.pl jest jednorazowa i nie ulega automatycznemu odnowieniu.

6. Aby odnowić status konta premium w serwisie użytkownik zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty, zgodnie z niniejszym regulaminem.

7. W momencie zakończenia okresu objętego abonamentem, konto użytkownika zostanie usunięte, a jego dane nie będą nigdzie przetrzymywane.

8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż serwis ronta.pl stanowi bazę danych, zawierającą informacje o ogólnych warunkach aukcji takich jak (data, miejsce, ceny wywoławcze oraz wybrane przedmioty). Właściwa licytacja online odbywa się w zewnętrznych i niezależnych od platformy ronta.pl, serwisach aukcyjnych.

9. Serwis ronta.pl zobowiązuje się przenieść użytkownika za pomocą hotlinków pod wskazany internetowy adres, na którym odbywa się licytacja online.

10. Serwis ronta.pl nie ponosi odpowiedzialności za transakcje odbywające się poza serwisem ronta.pl

V Odstąpienie od umowy – 14 dniowe prawo zwrotu

1. Usługi oferowane w serwisie ronta.pl stanowią dobra cyfrowe.

2. Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dniu od daty złożenia zamówienia.

3. Odstąpienie od umowy przysługuje Użytkownikowi, który dokonał zapłaty ale nie zalogował się na utworzone konto za pomocą wygenerowanych przez system danych.

4. W momencie zalogowania w serwisie ronta.pl za pomocą otrzymanych danych, Użytkownikowi przepada prawo do odstąpienia od umowy.

5. Aby odstąpić od umowy użytkownik zobowiązany jest przesłać wiadomość e-mail: na adres kontakt@ronta.pl, zawierającą numer zamówienia z serwisu dotpay.pl oraz adres e-mail użyty przy rejestracji.

6. Serwis Ronta.pl zobowiązuje się zwrócić wysokość pobranej opłaty na konto użytkownika w terminie do 30 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości o odstąpieniu od umowy.

7. Zwroty realizowane są na konto bankowe użytkownika użyte przy rejestracji w systemie dotpay.pl i za pomocą systemu dotpay.pl

8. Serwis ronta.pl zastrzega sobie prawo do pobrania prowizji w wysokości 2% za obsługę bankową zwrotu.

9. Spór cywilnoprawny między użytkownikiem a platformą ronta.pl może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego.

VI Płatności za usługi na platformie ronta.pl

1. Za wszystkie usługi złożone w serwisie ronta.pl, ronta naliczy opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie http://www.ronta.pl/rejestracja

2. Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem systemu płatniczego dotpay.pl lub tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek zleceniobiorcy.

VII Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki świadczenia usług są opublikowane na stronie internetowej: ronta.pl/regulamin Użytkowni jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami przed skorzystaniem z usług ronta.pl

2. ronta.pl jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń: zmiany przepisów, zmiany sposobu świadczenia usług przez niego.

3. Użytkownik zostanie powiadomiony przez ronta.pl drogą elektroniczną o planowanych zmianach regulaminu.