/Regulamin
Regulamin 2017-08-16T18:14:22+00:00

Regulamin korzystania z platformy Ronta.pl i ochrony danych na stronie www.ronta.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Właścicielem znaku towarowego Ronta oraz platformy internetowej www.ronta.pl jest firma Ronta.pl (zwana dalej Ronta) z siedzibą na terenie Polski w Gubinie.
2. Warunkiem dostępu i użytkowania zamkniętej platformy Ronta jest przesłanie i opłacenie zamówienia zgodnie z § 2
3. Oświadczenia woli i umowy za pośrednictwem Ronta są składane/zawierane bezpośrednio na aukcjach organizowanych poza serwisem Ronta. Mającymi miejsce w Internecie oraz na terenie Europy i są wykonywane poza platformą. Ronta służy zatem wyłącznie pomocą w znalezieniu ofert aukcyjnych, nie jest stroną umowy sprzedaży.
4. Wraz z rejestracją klient akceptuje Ogólne warunki korzystania z bazy danych, jak i ewentualne zmiany Ogólnych warunków, o których zostanie powiadomiony.

§ 2 Rejestracja, zamówienie bazy danych i płatność

1.Klient może się zarejestrować w Ronta poprzez wykupienie dostępu premium. Wraz z rejestracją klient akceptuje specyficzne warunki zamówienia oraz Ogólne warunki umów. Rejestracja członka i zezwolenie na korzystanie z platformy następuje po otrzymaniu płatności.
2. Roszczenie o zawarcie zlecenia jest wykluczone. Ronta zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia zlecenia dostępu bez podania przyczyn lub jego odwołania, w szczególności z powodu:
a)podania fałszywych danych przy rejestracji;
b)wątpliwości co do umocowania i prawnego istnienia klienta, jak i używania platformy w związku z działalnością gospodarczą, jeżeli wątpliwości te nie zostaną niezwłocznie wyjaśnione na koszt klienta poprzez przedstawienie stosownych dokumentów;
c)wątpliwości lub podejrzenia co do wiarygodności oraz wypłacalności klienta;
d)podejrzenie o nieuczciwe prowadzenie interesów na platformie Ronta lub działalność konkurencyjną wobec portalu Ronta.
e)naruszenia zasad użytkowania lub Ogólnych warunków Ronta.
3. Jeżeli klient jest osobą fizyczną, wówczas musi być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Firma/Osoba fizyczna chcąca zakupić dostęp do bazy danych zapewnia, że wszystkie podane przez nią dane podczas rejestracji są pełne i prawdziwe.
5. Nie jest możliwe roszczenie o dostęp do bazy danych, ponieważ Ronta może wykluczyć klienta podczas rejestracji i w każdej chwili trwania abonamentu na przykład ze względów bezpieczeństwa i bez podania przyczyny.
6. Ronta nie zwraca środków finansowych za opłacony dostęp do platformy, za wyłączeniem par. 2 pkt 6 oraz terminu 10 dni od dnia uruchomienia dostępu. Dotyczy tylko i wyłącznie zakupionych kont, na które nie odnotowano logowania przez użytkownika. Nie ma również możliwości sprzedaży, odsprzedaży, przekazania odpłatnego lub bezpłatnego (w jakiejkolwiek postaci i formie) dostępu do platformy handlowej Ronta innemu podmiotowi lub osobie, niż ta, która została pierwotnie zarejestrowana w systemie. W przypadku naruszenia powyższych warunków konto zostanie usunięte.
7. Operatorem obsługującym płatności za dostęp do Ronta, jest DotPay dotpay.pl

§ 3 Dostęp, identyfikacja użytkownika i hasło

1. Klient zobowiązuje się dbać o to, aby nazwa użytkownika oraz hasło były chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W szczególności klient zobowiązuje się nie udostępniać tych informacji osobom, które nie są klientami w sensie § 2, lub które nie są przyporządkowane przedsiębiorstwu klienta (rozszerzone prawo dostępu).
2. Każde nieuprawnione użycie nazwy użytkownika lub hasła, o którym klient się dowie lub które na podstawie zdarzeń faktycznych podejrzewa, powinno niezwłocznie zostać zgłoszone do Ronta. Klient odpowiada za nieuprawnione użycie swoich danych służących do identyfikacji użytkownika, chyba że wykaże, iż nieuprawnione użycie zostało spowodowane przyczynami, których ryzyko wystąpienia ponosi Ronta.
3. Dostęp do platformy może zostać zablokowany, gdy trzykrotnie zostanie podane nieprawidłowe hasło.

§ 4 Usługi Ronta

  1. Ronta oferuje użytkownikom w ramach działania przegląd ofert portali aukcyjnych z Europy.
  2. Ronta ma prawo w każdym czasie zmienić ofertę świadczonych usług jak i funkcje, wygląd strony internetowej www.ronta.pl

§5 Obowiązki klienta

1. Klient ponosi wszelkie koszty powstałe w wyniku podłączenia lub zmiany sposobu dostępu do Internetu, koszty używania publicznej sieci internetowej oraz koszty zakupu i konserwacji urządzeń komunikacyjnych, niezbędnych do korzystania z platformy.
2. Każdy klient korzystający z platformy Ronta, kontaktuje się z ofertami z udostępnionej bazy danych we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność. Ronta nie ponosi w żadnym zakresie odpowiedzialności za skutki transakcji lub ich braku pomiędzy klientem a oferentem z bazy danych.

§ 6 Przypisanie oświadczeń woli, działań i wypowiedzi

1. Wszelkie oświadczenia woli, składane przy pomocy platformy internetowej Ronta przez użytkownika, przekazywane innemu użytkownikowi lub też przez niego przyjmowane, oraz wszelkie działania handlowe i inne wypowiedzi lub działania mające doniosłość prawną (podsumowując „działania”) są działaniami podejmowanymi wyłącznie przez samego klienta. Ronta nie działa w tym względzie ani w imieniu własnym ani jako przedstawiciel osoby trzeciej.
2. Ronta nie odpowiada za dokonanie czynności rozporządzających w celu spełnienia świadczenia w ramach danej transakcji.

§ 7 Wystawianie rachunków, wynagrodzenie

1. Roszczenie o wynagrodzenie za ustalony okres czasu istnieje niezależnie od korzystania z platformy lub możliwych, zgodnych z umową ograniczeń w świadczeniu usług, dokonywanych przez Ronta. Odnosi się to w szczególności do ograniczeń w świadczeniu usług, które mogą wynikać z niekompatybilnych lub specyficznych ustawień oprogramowania klienta lub jego providera. Świadczenie usług i dostęp do platformy Ronta mogą zostać ograniczone w szczególności wówczas, gdy użytkownik popada w zwłokę z zapłatą opłaty abonamentowej.
2. Członek oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie rachunków i związanych z tym informacji od Ronta mailem, w formacie PDF do wydruku w oryginale, oraz że dołoży wszelkich starań, aby Ronta zawsze dysponowała jego aktualnym adresem mailowym, pod którym będzie można się z nim skontaktować. Na żądanie Ronta wystawia rachunek, który zostanie przesłany faksem lub drogą pocztową.

§ 8 Przetwarzanie, przechowywanie i transmisja danych

1. Z chwilą zgłoszenia i rejestracji na platformie Ronta wyrażają Państwo, jako klient, zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i handlowych i wewnątrzsystemowej korespondencji mailowej, jeżeli zostały zebrane dla celów handlowych platformy, a archiwizacja konieczna jest dla celów dokumentacji i ze względów bezpieczeństwa.
2. Ronta jest w szczególności upoważniona do korzystania z Państwa danych i adresu mailowego w następujący sposób:
a)rozporządzania nimi w ramach usług świadczonych przez platformę Ronta
b)przesyłanie rachunków za dostęp do bazy danych i informacji do i z Ronta, podczas trwania abonamentu i bezpośrednio po jego zakończeniu, aż do momentu kiedy upoważnienie to zostanie przez Państwa odwołane.
c)przekazywanie ich upoważnionym jednostkom w ramach obowiązków ustawowych
d)przekazywanie ich osobom trzecim – instytucjom publicznym we wszystkich przypadkach, gdy będzie to uwarunkowane uzasadnionym interesem portalu Ronta, wynikającym z działań użytkownika w portalu. Klient wyraża ewentualnie niezbędną zgodę na powyższe poprzez akceptację niniejszych szczególnych warunków i korzystanie z platformy Ronta.

§ 9 Wyłączenie gwarancji

Odpowiedzialność Ronta jest następująco ograniczona odnośnie wszelkich przekazanych przez portal Ronta informacji, oświadczeń woli, umów pomiędzy osobami trzecimi i zapytań o towary i usługi:

1. Ronta nie odpowiada za zawierane pomiędzy poszczególnymi klientami porozumienia i udostępniane informacje.
2. Jakakolwiek odpowiedzialność Ronta za towary i usługi dostarczone kupującemu przez oferenta jest wyłączona. W szczególności Ronta nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność danych oraz oświadczeń przekazanych przez kupującego lub hurtownię z bazy danych, za jakość i zdatność do użytku towarów i usług, które mają zostać dostarczone oraz za ich przydatność do realizacji celu określonego przez kupującego, za ewentualne naruszania praw osób trzecich przez dostarczone towary i usługi oraz za istnienie, wiarygodność i wypłacalność klientów.
3. Ronta nie może wykluczyć z całkowitą pewnością, że osoba, która jest określana jako użytkownik w składanych lub przyjmowanych za pomocą platformy Ronta oświadczeniach woli, w rzeczywistości istnieje. Rzeczywiste autorstwo danego oświadczenia woli pozostaje w związku z tym niepewne. Klient składający lub przyjmujący ofertę działa zatem na własne ryzyko odnośnie istnienia partnera umowy.
4. Ronta nie może również wykluczyć z całkowitą pewnością, że hasło nie trafi w ręce osoby nieupoważnionej przez klienta do składania oświadczeń woli. Również to ryzyko ponosi wyłącznie klient. Wyłączona jest odpowiedzialność Ronta jako posłańca działającego bez umocowania, z wyjątkiem działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.
5. Ewentualna reklamacja bazy danych przyjmowana jest do 7 dni od daty uruchomienia dla klienta dostępu do bazy danych. Reklamacja przysługuje tylko i wyłącznie na aktualność bazy danych i zawartych w nich rekordów.
6. Wszelkie produkty oraz ich opisy znajdujące się na stronie www.ronta.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Nie gwarantujemy i nie odpowiadamy za dostępności produktów ze www.ronta.pl Zastrzegamy sobie prawo do błędów w tłumaczeniu.

  1. Ceny podawane na platformie www.ronta.pl, są to ceny wywoławcze, ustanawiane przez właściwy portal, na którym odbywa się aukcja. W zależności od portalu może to być cena netto lub brutto. Ronta nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, zachodzące w zewnętrznych serwisach.
  2. Każdy użytkownik przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z właściwym regulaminem danego serwisu aukcyjnego.

§ 10 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Ronta nie odpowiada za to, że platforma Ronta przejściowo, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych, nie będzie dostępna dla klienta, jeżeli brak dostępu nie przekroczy łącznie 5% roku w roku kalendarzowym oraz gdy dłuższe przerwy w dostępie nie będą spowodowane przez działanie umyślne lub rażące niedbalstwo.
2. Ronta dystansuje się w szczególności od dalszej działalności użytkownika na właściwych portalach aukcyjnych. Wszelkie działania na serwisach innych niż ronta.pl, użytkownik podejmuje na własną odpowiedzialność.
4. Ronta nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z awariami i błędami używanego oprogramowania i sprzętu, jak i w szczególności w związku z technicznymi usterkami w internecie. W szczególności Ronta nie ponosi żadnej niezależnej od winy odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku braku dostępu do Internetu lub wskutek bezusterkowego działania Internetu, wskutek stosowania oprogramowania lub sprzętu przy korzystaniu ze strony internetowej Ronta , jak i błędnego lub wadliwego wykonywania umownych świadczeń z powodu problemów technicznych z oprogramowaniem i sprzętem lub internetem. Znajduje to w szczególności zastosowanie w przypadku ograniczeń w wykonaniu świadczeń, które mogą wynikać z niekompatybilności lub ze specyficznych parametrów oprogramowania klienta lub jego providera.
5. Ronta nie odpowiada za szkody wynikające z nieumyślnego naruszenia nieistotnego obowiązku umownego. Dotyczy to również nieumyślnego naruszenia nieistotnego obowiązku podczas negocjacji i odpowiedzialności ustawowej spowodowanej działaniem nieumyślnym.
6. W przypadku odpowiedzialności, z wyjątkiem działania umyślnego, obowiązek odszkodowawczy ograniczony jest do szkód typowych i dających się przewidzieć, w każdym zaś przypadku jedynie do wysokości przeciętnej szkody.
7. Ronta nie ponosi odpowiedzialności za całkowitą zawartość stron internetowych osób t rzecich, w szczególności sklepów internetowych, do których odnośniki znajdują się bezpośrednio lub pośrednio na platformie Ronta.pl
8. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności znajdują odpowiednio zastosowanie również wobec przedstawicieli ustawowych, pracowników i osób trzecich, którymi Ronta posługuje się w celu wykonania świadczenia.
9. Ronta podkreśla, iż kupujący i oferent mogą się ubezpieczyć od ewentualnych szkód.
10. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte na niniejszej stronie internetowej są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

§ 11 Właściwość sądu, właściwe prawo

1. Niniejsze zlecenie podlega prawu Polskiemu. Wyklucza się zastosowanie Konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów. Z racji stron zlecenia wyklucza się zastosowanie ustawy o ochronie praw konsumenckich.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Nie zezwala się na inkorporację ogólnych warunków umów, zleceń klienta.
2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy/zlecenia są w części lub w całości prawnie nieważne, lub gdy utracą swa ważność w przyszłości, nie narusza to ważności reszty umowy/zlecenia.
3. Zapis prawnie nieważny strony zobowiązują się zastąpić takim zapisem prawnie ważnym, który pod względem gospodarczym będzie jak najbliższy zapisowi nieskutecznemu.

error: